• จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 อนุบาลปีที่ 2 7 2 9
2 อนุบาลปีที่ 3 4 5 9
รวมอนุบาล 2-3 11 7 18
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5
5 ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 2 5 7
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5
รวม ประถมศึกษาปีที่ 1-6 19 16 35
รวมทั้งหมด 30 23 53

                 : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 ระบบ DMC

  • ผลสัมฤทธิ์การอ่าน RT ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
                  Responsive image

                  Responsive image


  • ผลสัมฤทธิ์การทดสอบNT ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562
                  Responsive image


  • ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 :
                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562
                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image

                  Responsive image


  • สืบค้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562