นางสาวรัตนา ผาสุข
[ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ]
บรรจุทำงาน    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประวัติด้านการศึกษา
      ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งานด้านการสอน/งานสนับสนุน
      สอนประจำชั้น ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3-4
      งานสนับสนุนการสอน อื่นๆ