นางสาวดารวี คงขุนทด
[ ตำแหน่ง ครูธุรการ ]
บรรจุทำงาน    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2557
ประวัติด้านการศึกษา
      วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานด้านการสอน/งานสนับสนุน
      งานธุรการโรงเรียน
      สนับสนุนงานสอนและอื่นๆ