โรงเรียนบ้านบก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
    วิสัยทัศน์
  • พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม
  • นำความรู้สู่สากล มุ่งมั่นก้าวทันเทคโนโลยี
  • มีระบบการบริหารและพัฒนาครูบุคลากรสู่มืออาชีพ
  • ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

ระบบงานนักเรียน

จัดการข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC

ออมทรัพย์นักเรียน

บันทึกและตรวจสอบยอดเงินออมทรัพย์นักเรียน

ระบบการจัดอบรม Online

ครูและบุคลากรอบรม Online

ระบบการเงินและพัสดุ Online

จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีต่าง ๆ

ระบบทะเบียน
ศิษย์เก่า Online

บันทึกค้นหา รายการศิษย์เก่า

บันทึกผลการเรียน Online

บันทึกผลการเรียนตามตัวชี้วัด

บันทึกนักเรียนรายวัน

บันทึกการมาเรียนและรายงานนักเรียนรายวัน

ระบบ Portfolio Online

บันทึกข้อมูลแฟ้มสะสมงานต่าง ๆ

ระบบ Sar Online

บันทึกข้อมูลหลักฐานผลการประเมินตนเองตาม Sar

ระบบ รับ/ส่ง หนังสือ ราชการ

ทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ

บุคลากร โรงเรียน

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบก

บุคลากรทั้งหมด (
)
ผู้บริหารสถานศึกษา (
)
ข้าราชการครู (
)
บุคลากรทางการศึกษา (
)
นักการภารโรง (
)

รางวัล / กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

ระบบประกาศข่าว / เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์

ระบบการจัดการ ระบบประกาศข่าว / เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย

  • การบริหารงานวิชาการ
  • การบริหารงานงประมาณ
  • การบริหารงานบุคคล
  • การบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน/ระบบงาน ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์ต่างที่เป็นส่วนหนึ่งในพันธมิตรในการจัดการศึกษาของเรา